Quan trắc môi trường khí thải ống khói là gì?

310

Các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp thì việc quan trắc khí thải công nghiệp, khí thải ống khói rất quan trọn . Thời gian qua, việc quan trắc môi trường khí thải vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc tiến hành lấy mẫu khí thải ống khói.

Quan trắc môi trường khí thải ông khói với thiết bị hiện đại bao gồm đầy đủ các chỉ tiêu khí thải. Cùng với giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Quan trắc môi trường VIMCERTS 034 và phòng VILAS 755, chúng tôi luôn đáp ứng các dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường tốt nhất.

Quan trắc khí thải ống khói là hoạt động kỹ thuật khá phức tạp đòi hỏi nhiều thiết bị và kiến thức, kỹ năng làm việc trực tiếp ở trình độ cao. Để quan trắc thành công, phải cộng tác chặt chẽ với nhà máy nơi tiến hành quan trắc, để nhà máy lắp đặt các cổng lấy mẫu trên ống khói đảm bảo an toàn, các điều kiện hoạt động của quy trình lấy mẫu đại diện. Ngoài ra, việc đo khí thải ống khói phải nắm rõ kiến thức về quy trình hoạt động của nhà máy và một số thông số vận hành, là điều kiện đảm bảo việc lấy mẫu mang lại số liệu đáng tin cậy và có ý nghĩa.

Trên thực tế, hoạt động quan trắc khí thải ống khói của các Sở Tài nguyên và Môi trường ở các tỉnh, thành phố ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, mới chỉ đo “nhanh” các chất khí gây ô nhiễm như Nox, SO2 và CO bằng máy phân tích cầm tay. Những phép đo này không phù hợp với các quy trình chuẩn, cũng như các cách làm thông thường được áp dụng trên thế giới.

nguồn:moitruong